2007/Apr/04

ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง ว่าไม่เสียใจ
แม้เธอจากลาฉันไปไกล ก็ไม่คิดถึงเธอเลย

* และแล้วเมื่อวันได้ผ่านมา และแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลริน
แล้วเสียงหัวใจก็บอกมาให้ได้ยิน ว่าฉันไม่ลืมเธอได้ เลย

** อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนที่เป็นเช่นวันนั้น
แม้ว่าสองเรา ต้องห่างเหินกัน ไกลแสนไกล
อยากบอกเธอว่ายังรักเธอ

ฉันก็อยากลืมเรื่องราว ที่ยังฝังใจ
แต่ฉันคงอ่อนแอมากเกินไป ที่จะให้ฉันลืมเธอ

(ซ้ำ *)

อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนที่เป็นเช่นวันนั้น
แม้ว่าสองเรา ต้องห่างเหินกัน ไกลแสนไกล

ฉันไม่เคยลืม เวลาเราอยู่ด้วยกัน
ฉันยังจำคืน และวันและทุกๆอย่าง
แม้ว่าวันนี้ สองเราต้องเดินแยกทาง
อยากบอกเธอว่ายังรักเธอ

(ซ้ำ **)